Психотерапия

Психотерапията е методично прилагане на определени психологически техники за възстановяване на психичното равновесие на личността.

  Психотерапията е лечение, което включва както събеседване между терапевт и пациент, така и използване на различни утвърдени научни методи. Психотерапията може да се използва за лечение на широк спектър от психични разстройства, личностови и емоционални проблеми. Целта на психотерапията е да се елиминират или контролират болестните симптоми, така че клиентът/пациентът да да съумее да се справи с наличните проблеми. В зависимост от вида и степента на нарушенията, лечението може да отнеме само няколко сесии в продължение на седмица или две, или може да протече в продължение на период от няколко години. Има много форми на психотерапия, като сесиите могат да бъдат индивидуални, със семейство или в група. Някои видове психотерапия имат за цел поддържаща подкрепа при хронични заболявания. Психотерапията се провежда както от правоспособни психиатри, така и от психолози,  след провеждане на допълнително обучение и практика. Работата на професионалните психотерапевти е основана на съвременни научни теории и изследвания.

  • Видове психотерапия: Индивидуална, Групова /група до 15души/, Фамилна /семейство, двойка/, Брачни двойки;

Психологично консултиране

Психологичното консултиране (ПК) може да бъде разгледано като форма на психотерапия, като вид терапевтична помощ при емоционални разстройства и проблеми. ПК представлява процес на взаимодействие межда терапевта и клиента/пациента. Терапевтът е специалист психиатър или психолог с професионална подготовка и умения да:

  • изслушва внимателно;
  • формулира с помощта на клиента/пациента настоящите симптоми и състояние;
  • дава терапевтична обратна връзка;
  • назовава проблемите и основните фактори за появата им;
  • помага да се намерят алтернативни решения:

Като форма на психотерапия ПК се основава на схващането, че не самата ситуация/събитие е травмиращо, а начина по който го възприемаме и интерпретираме. Психологичното консултиране подпомага нуждаещия се да осмисли по нов начин събития, взаимоотношения и собствените си преживявания, позволява да се видят проблемите от друг ъгъл, друга гледна точка и съответно да се преформулират. С помощта на терапевта се създава реалистична картина (тук и сега), субективните преживявания се поставят в други “рамки”, възвръща се чувството за себеконтрол, полагат се основите на успешни стратегии за справяне. По време на ПК емпатията на психотерапевта дава възможност на клиента/пациента да се освободи от подтиснатите  емоции и усещането за безперспективност.

ПК може да бъде индивидуално или фамилно (семейства, брачни партньори, съжителстващи двойки). Времетраенето на всяка среща (сесия) е с продължителност около 50-60 минути (с изключение на фамилните сесии, които обикновенно са по-продължителни.). Провеждат се веднъж или няколко пъти седмично. Продължителността на терапията зависи от вида, значимостта на проблема и личността на консултирания.

Индивидуална психотерапия

Най-често прилаганите видове индивидуална психотерапия в ежедневната практика са когнитивно-поведенческата, позитивната и поддържаща терапия. Продължителността е от няколко срещи (терапевтични сесии) до дългосрочен договор. Честотата е веднъж седмично, времетраенето на сесиите 50 мин. Изборът на психотерапевтичен метод се определя след оценка на индивидуалното състояние на пациента/клиента – вида и тежестта на симптомите, наличието на заболяване, ресурсите на личността и др. специфични фактори. Индивидуалната психотерапия е високоспециализирана услуга, предоставяна от психиатри и клинични психолози с допълнителна специализация и терапевтичен опит.

  • Видове психотерапия според психологичното направление:

– Когнитивно-поведенческата психотерапия (КПТ) е най-често прилаганата и ефективна индивидуална психотерапия в амбулаторни условия. Създаден от американският психиатър Ароон Бек, като терапевтичен подход е съчетание на съвременните постижения в когнитивната психология и науката за човешкото поведение /бихевиоризъм – поведенческата психология/. КПТ се използва както за повлияване на широк спектър симптоми, синдроми и заболявания: тревожни разстройства, паническо разстройство, агорафобия, социална фобия, депресии, хранителни разстройства, зависимости и други, така и като психотерапевтичен метод за разрешаване на междуличностови и житейски проблеми. КПТ има за цел чрез изследване на преживяванията, актуалните и минали събития в живота на пациента/клиента да индентифицира онези автоматизирани мисловни и поведенчески модели, които стоят в основата на проблемните взаимоотношения или реакции. КП- техники дават възможност да се установи как тези мисли отключват и поддържат видове поведения, които не са целесъобразни и адаптивни за личността. Мисловните модели се разглеждат като хипотези, които се проверяват и преформулрат в алтернативни. Когнитивната терапия създава индивидуални за всеки клиент подходи за управление на негативните мисли и последствията от тях. Поведенческите методи целят “разграждане” на заучени още от най-ранното детство модели на мислене /когнитивни изкривявания, базисни схващания/ и модели на поведение, често неприложими или болестни в настоящия момент. Главна цел на КПТ е да помогне на клиента в осъзнаването на “автоматичните”, “негативни” съждения и умозаключения и последващите от тях поведенчески реакции /схеми/ и тяхната здравословна промяна.

 Позитивната психотерапия е в основата си глъбинно психологичен психотерапевтичен метод, създаден в началото на 1963г. от проф. д-р по медицина Носрат Песешкиан. Тя се базира на хуманистичната картина за човека, психодинамичната теория за болестите и използва иновативни техники. ППТ може да се разглежда като конфликто-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия.

Позитивната психотерапия е с широко поле на действие. Методът може да се използва като лечебен метод в клиничната практика в психиатрията и психосоматиката, в психологическото консултиране. ППТ е в основата си съпътстваща, позитивно подкрепяща и консултираща.

Други форми на психотерапия: Психоаналитична ПТ – основана на психоанализата на Фройд; Психодинамичната терапия/ индивиидуална и групова/-вид психоаналитична терапия, която е по-често приложима от традиционната психоанализа; Психодрама на Морено; Личностово центрирана; Гелщалт терапия и др.

                                                                                                            Д-р Т. Аврамова